Lemeks Mets

 

Lemeks Mets kaubamärgi ettevõtete privaatsuspoliitika


1. Eesmärk

1.1. Lemeks Mets kaubamärgi alla kuuluvad ettevõtted aktsiaselts Lemeks Mets, aktsiaselts Lemeks Tartu, aktsiaselts Lemeks Põlva, aktsiaselts Lemeks Võru, AS Lemeks Harju, AS Lemeks Jõgeva (ühiselt edaspidi Ettevõtted, eraldi Ettevõte). Ettevõtted väärtustavad ja teevad kõik mõistlikult oodatava isikuandmete kaitseks. Lähtudes kohustusest kaitsta isiku privaatsust ning isiku õigusi isikuandmete töötlemisel, on läbipaistvaks ja selgeks andmetöötluseks koostatud käesolevad andmekaitsetingimused (edaspidi Privaatsuspoliitika).
1.2. Privaatsuspoliitika määrab kindlaks mh põhimõtted, millele tuginedes töötlevad Ettevõtted isikuandmeid ja millised on isiku peamised õigused isikuandmete töötlemisel.
1.3. Privaatsuspoliitika kehtib kõigi füüsiliste isikute (edaspidi Klient) suhtes, kes mh kasutavad Ettevõtete veebilehte ja teenuseid, sõlmivad Ettevõtetega mistahes lepingu, peavad lepingueelseid läbirääkimisi, esitavad Ettevõtetele päringuid või kellega on Ettevõtted ühendust võtnud.
1.4. Privaatsuspoliitika lähtub Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, edaspidi GDPR) ja Eesti Vabariigis kehtivast isikuandmete kaitse seadusest (edaspidi IKS).
1.5. Privaatsuspoliitika on Ettevõtete kõigi lepingute osa. Külastades Ettevõtete ühist veebilehte, kasutades E-teenuseid, pidades lepingueelseid läbirääkimisi või kontakteerudes Ettevõtetega, sõlmides Ettevõtetega mistahes lepinguid, nõustute Privaatsuspoliitika tingimustega.
1.6. Isikuandmete vastutav töötleja on vastav Lemeks Mets kaubamärgi Ettevõte:
• aktsiaselts Lemeks Mets, registrikood 10880775, aadress Näituse tn 25, Tartu 50409
• aktsiaselts Lemeks Tartu, registrikood 10880597, aadress Näituse tn 25, Tartu 50409
• aktsiaselts Lemeks Põlva, registrikood 10880781, aadress Näituse tn 25, Tartu 50409
• aktsiaselts Lemeks Võru, registrikood 10880674, aadress Näituse tn 25, Tartu 50409
• aktsiaselts Lemeks Harju, registrikood 10880640, aadress Näituse tn 25, Tartu 50409
• aktsiaselts Lemeks Jõgeva, registrikood 10880634, aadress Näituse tn 25, Tartu 50409
• aktsiaselts Lemeks Harju, registrikood 10880640, aadress Näituse tn 25, Tartu 50409

2. Isikuandmed ja nende töötlemine

2.1. Isikuandmed on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mida Ettevõte töötleb Privaatsuspoliitika p-s 2.3 nimetatud tegevuste raames.
2.2. Ettevõte töötleb eesmärgipäraselt järgmisi isikuandmeid:
2.2.1. Kliendi nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, Kliendi kinnistu andmed;
2.2.2. andmed lepinguga seotud tahteavalduste, arvete ja makseinfo kohta;
2.2.3. muud andmed, mida Ettevõte võib või peab mõistlikus ulatuses ja vajalikus mahus Privaatsuspoliitika p-s 2.3 nimetatud tegevuste raames töötlema.
2.3. Ettevõte töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel juhtudel:
2.3.1. Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks;
2.3.2. Kliendile teenuste osutamisega või lepingute sõlmimisega vajalike kohustuste täitmiseks, tegevuste sooritamiseks ja nõustamiseks;
2.3.3. lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks või lepingueelse info vahetamiseks;
2.3.4. teenuste osutamise, lepingute sõlmimise ja majandustegevusega seotud infovahetuseks, äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (sh teabe edastamine Ettevõttele õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks);
2.3.5. klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks;
2.3.6. arvete koostamiseks ja väljastamiseks;
2.3.7. õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, sh isikuandmete edastamiseks õigus- või advokaadibüroole ning inkassoettevõttele;
2.3.8. Kliendiga kontakteerumiseks ja Kliendi päringutele vastamiseks;
2.3.9. muul juhul Ettevõtte õigustatud huvi korral, mis kaalub üle Kliendi huvid ning põhiõigused ja -vabadused.
2.4. Ettevõte töötleb isikuandmeid eesmärgiga kontakteeruda Kliendiga ja pakkuda Kliendile parimat teenust, täita sõlmitud lepingut ja vastata Kliendi päringutele.
2.5. Ettevõte töötleb isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on minimaalselt vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
2.6. Ettevõte töötleb isikuandmeid üksnes ajani, mil see on vajalik lepingu täitmiseni, Ettevõtte muu juriidilise kohustuse täitmiseni, õigusnõude esitamiseni või õigustatud huvi realiseerimiseni.
2.7. Isikuandmete töötlemise aluseks on kas Kliendi nõusolek, seadus või Ettevõtte õigustatud huvi.
2.8. Kui isikuandmeid töödeldakse Ettevõtte õigustatud huvi korral, siis peab isikuandmete töötlemine olema vajalik ning kaaluma üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Ettevõtte õigustatud huvi peab eelnevalt olema analüüsitud.

3. Isikuandmete kaitse

3.1. Ettevõtted käsitlevad Kliendi kõiki isikuandmeid konfidentsiaalse teabena.
3.2. Ettevõtted tagavad isikuandmete töötlemise turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sh GDPR-le ja IKS-le. Isikuandmete kaitse on Ettevõtete igapäeva majandustegevuses täiendavalt reguleeritud ka sisemiste turvareeglitega.
3.3. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning arvestades isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, rakendavad Ettevõtted ohule vastava turvalisuse taseme tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.
3.4. Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks on ainult Ettevõtetel, va teistsuguse juriidilist kohustuse korral.

4. Kliendi õigused

4.1. Kliendil on seaduses sätestatud juhtudel mh õigus:
4.1.1. õigus taotleda Ettevõttelt ligipääsu Klienti puudutavatele isikuandmetele;
4.1.2. saada Ettevõttelt teavet Kliendi andmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta;
4.1.3. nõuda isikuandmete parandamist ja kustutamist;
4.1.4. piirata isikuandmete töötlemist;
4.1.5. esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
4.1.6. esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele või pöörduda kohtusse;
4.2. Kui isikuandmete töötlemise aluseks on Kliendi nõusolek, siis lisaks Privaatsuspoliitika p-s 4.1. nimetatule, on Kliendil õigus igal ajal sõltumata põhjusest võtta tagasi nõusolek Kliendi isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelnevalt nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise seaduslikkust. Nõusoleku tagasivõtmise korral on Ettevõttel õigus jätkuvalt töödelda Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud Kliendi vastu õigusnõude esitamiseks või kui Kliendi isikuandmete töötlemine on vajalik Ettevõtte juriidilise kohustuse täitmiseks.
4.3. Privaatsuspoliitika p-des 4.1 ja 4.2 nimetatud õiguste teostamiseks tuleb Kliendil esitada sellekohane kirjalikus vormis (kirjaliku vormiga loetakse võrdseks tehingu elektrooniline vorm TsÜS § 80 mõttes) teade e-postile lemeks@lemeks.ee.

5. Küpsiste kasutamine

5.1. Ettevõtete veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised (ingl.k. “cookies”) on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse Ettevõtete veebilehte külastades brauseri poolt veebilehe külastaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiste kasutamise eesmärk on hinnata ja jälgida veebilehe kasutatavust, eesmärgiga kasutuskogemust rikastada, pakkudes veebilehe isikupärasemat ja mugavamat navigeerimist.
5.2. Veebileht kasutab sessiooni ja -püsiküpsiseid. Sessiooniküpsised kasutatakse igal külastusel. Sessiooniküpsised seostavad kasutaja tegevusi veebilehel ja kehtivad ainult veebilehitseja sessiooni ajal. Püsiküpsised salvestavad kasutaja eelistused või tegevused. Sessiooniküpsistega võrreldes on neil pikem tööiga ja need kehtivad igale konkreetsele küpsisele etteantud tähtaja piires. Küpsiste liigid on vajalikud, jõudluse küpsised, funktsionaalsusküpsised ja reklaamküpsised.
5.3. Kasutaja saab küpsiseid vastavalt enda soovidele kontrollida ja/või kustutada. Kasutaja võib küpsised ka keelata, kuid seda tehes on võimalus, et kõik veebilehe funktsioonid ei toimi nii nagu peaksid. Kasutaja võib tema seadmes juba olemasolevad küpsised kustutada ning enamikku veebilehitsejaid on võimalik seadistada neid mitte vastu võtma. Erinevad veebilehitsejad pakuvad erinevaid võimalusi küpsiste haldamiseks. Kasutajalt küsitakse enne ettevõtete veebilehe kasutamist küpsiste kasutamiseks luba.

6. Muudatused

6.1. Ettevõtetel on vajadusel õigus muuta, täiendada või täpsustada Privaatsuspoliitikat, teavitades sellest ettevõtete veebilehe www.lemeksmets.ee kaudu.
6.2. Kõigi Privaatsuspoliitika, andmetöötluse ja Kliendi õiguste kohta tekkivate küsimuste korral palume teha päringu e-postile lemeks@lemeks.ee.
6.3. Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib alates 31. maist 2021. a.